Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Den obce11. 6. 2018 Zobrazit více

Návod k výstavbě domovní přípojky


NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

 

Touto zprávou doplňujeme pro Vás důležité informace o průběhu výstavby kanalizace a především pokyny pro připojení Vašich nemovitostí na veřejnou část nově budované splaškové kanalizace v obci.


Opětovně připomínáme, že odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační přípojkou do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající kanalizace dešťové zůstanou napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů, záchytných žlabů před vjezdem do garáže.

 

Postup při výstavbě domovní  přípojky splaškové kanalizace:

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou odbočky pro napojení jednotlivých objektů a veřejná část domovní přípojky zakončená šachtou.  Prodloužení přípojky od revizní šachty do objektu a propojení na stávající domovní odpady je záležitostí vlastníka domu dle zpracované projektové dokumentace.


2. Vlastník objektu může zahájit výstavbu domovní části splaškové kanalizační přípojky a její napojení až po umístění na revizní šachtu před domem, kterou osadí provádějící firma v rámci projektu.


3Stavbu soukromé přípojky je možné zadat buď zmiňované odborné stavební firmě, nebo si ji může stavebník vybudovat svépomocí s odborným dozorem  (specializované firmy nabízejí možnost zapůjčení malého „bagříku“ a jiné pomocné techniky). Při výběru firmy buďte obezřetní a vše si nechte potvrdit písemně. Je však nutné dodržení technických zásad pro budování domovní přípojky. Před záhozem potrubí a propojení na veřejnou splaškovou kanalizaci provede zástupce obce vizuální kontrolu provedení domovní splaškové kanalizace. Z organizačních důvodů požádejte o převzetí domovní části přípojky týden dopředu na  OÚ v Raduni nebo přímo na tel. 604 460 409 Jiří Hackenberg. Stavba musí být doložena fotodokumentací.

 

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:

Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Pro připojení na veřejnou část kanalizace budou zřízeny před každým domem již zmíněné čistící revizní šachty. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.

Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm, z materiálu PVC. Únosnost PVC musí být s minimálním označením SN6. 

Sklon domovní přípojky by měl být minimálně 2 % (to je 2 cm výšky na jeden metr délky potrubí). Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.

Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody z žumpy nebo septiku (zákon
č. 274/2001 Sb., § 18 odst. 4 a jeho novela č. 76/2006 Sb.) Potrubí musí žumpu obejít nebo projít. Staré žumpy a septiky se vyčerpají a zasypou nezávadným materiálem  (pískem, štěrkem apod.). Případně budou využity k jiným účelům. Obsah žumpy musí být  vyčerpán fekálním vozem.

 

Děkujeme všem občanům za trpělivost a spolupráci.


16. 5. 2018 Zobrazit méně

Stránka

DEN OBCE 25.06.2016

SekerášezahájenízahájenízahájenízahájenímažoretkymažoretkymažoretkyPetr BendePetr BendePetr BendePetr Bendeden obce 2016den obce 2016Petr BendePer BendeKofe-InKof-IKof-InKofe-Inden obce 2016den obce 2016den obce 2016den obce 2016