Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

DŮLEŽITÉ! Omezení v MSK kraji z důvodu zhoršené epidemiologické situace

Typ: ostatní
Omezení v MSK kraji z důvodu zhoršené epidemiologické situace 1platnost od 17.7.2020

Omezení v Moravskoslezském kraji

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 13. červenci 2020 nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, který se projevuje vznikem nových lokálních ohnisek nákazy mimo oblast obcí s rozšířenou působností Karviná a Frýdek-Místek. Současně eviduje nárůst počtů případů u přeshraničních pracovníků pracujících na území celého Moravskoslezského kraje.

V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci bylo vydáno Mimořádné opatření č. 15/2020, které nařizuje:

 1. zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami
 2. povinnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
 3. zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkami
 4. omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkami
 5. omezení konání hromadných akci ve venkovních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 100 osob v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím, maximální povolený počet sektorů na jednom místě je pět,
  • sektory musí být odděleny stavebně nebo funkčně min. 4m vzdáleností, účastníci nemohou přecházet mezi sektory,
  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.
 6. omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách, tak, že musí být dodržována následující pravidla:
  • zakazuje se účast přesahující 100 osob ve stejný čas v každém ze stavebně nebo funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů domácnosti,
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.
 7. provozování zotavovacích akcí a jiných podobných akcí za dodržení následujících pravidel:
  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů čí jiných osob,
  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy.
 8. provozování přírodního koupaliště a umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) za dodržení následujících pravidel:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat kumulaci osob,
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům, vyjma vodních prostor přírodního koupaliště a umělého koupaliště,
  • provozovatel zajistí, aby na atrakcích typu tobogánu, a to uvnitř i před ním, byly udržovány rozestupy nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • zajištění dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
  • zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,
  • pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků, všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
  • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou.
 9. provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou plaveckých bazénů, za dodržení následujících pravidel:
  • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin a členů domácnosti,
  • provozovatel zajistí dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • provozovatel zajistí provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,
  • provozovatel zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid,
  • provozovatel zajistí pravidelné vyvětrání prostor, vyjma saunových prostor,
  • provozovatel zakáže provoz kádí s ledovou tříští ve wellness centrech a saunách.
 10. v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., nesmí být otevřeny provozovny stravovacích zařízení včetně venkovních prostor, s výjimkou:
  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • provozoven, které jsou součástí zařízení poskytujících ubytovací služby ve smyslu § 21 zákona č. 258/2000 Sb., kde se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hodin do 6:00 hodin.
 11. provozovny stravovacích služeb musí dodržet následující pravidla:
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 2 metry, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • u jednoho stolu sedí max. 4 osoby, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,
  • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 2 metry od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny, vyjma osob sedících u jednoho stolu s maximálním počtem 4 osob,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • provozovatel zajistí, pokud je to možné, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech protiepidemických opatření.
 12. zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých dochází k vzájemnému setkávání při střídání směn, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku, je-li to možné
 13. zamezení styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny, je-li to možné
 14. přijetí opatření, které mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.
 15. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech, včetně taxislužby, vozidlech veřejné dopravy a dopravy pro přepravu zaměstnanců, s výjimkami.
 16. všem řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.
 17. provádět zvýšené povrchové desinfekce všech míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob a veřejných prostranství, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např.;
  • zastávky MHD
  • místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů, hlavní vstupy do zaměstnání apod.,
  • vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.,
  • místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky,
  • vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce,
  • často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti, apod.
 18. povinnost všech osob zaměstnávajících přeshraniční pracovníky (dále jen "zaměstnavatel") s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby nepředloží zaměstnavateli jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.
 19. povinnost provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.


Vytvořeno: 17. 7. 2020
Poslední aktualizace: 17. 7. 2020 15:41
Autor: Radka Bártová