Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

https://www.zsams-radun.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

infrastuktura pro polytechnickou výchovu v ZŠ- od r.2018 zde ke stažení                                   naše škola...               únor 2016

 Základní a Mateřská škola Raduň,
příspěvková organizace

 

 

V obci Raduň je spádová Základní škola, která zajišťuje základní vzdělání pro téměř 240 žáků obcí Raduň a Vršovice, Chvalíkovice, Podvihov a Komárovské Chaloupky. Je zařazena do sítě škol a sdružuje 3 mateřské školy, 3 výdejny stravy, školní jídelnu a školní družinu.

 

Od školního roku 2007/2008 se uskutečňuje výuka žáků podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu. Speciálních podmínek školy využívají také opavští žáci. Naším cílem je výchova žáků „pro šťastný a úspěšný život mezi lidmi“. K dosažení cíle nám pomáhá individuální péče o všechny děti včetně žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení a chování. Disponujeme potřebným odborným potenciálem pedagogických pracovníků, poskytujeme komplexní služby žákům i rodičům (školní družina, vlastní školní jídelna, informační centrum, knihovna, tělocvična, víceúčelové hřiště s umělým povrchem,odborné učebny včetně počítačové učebny a vybavení pro výuku praktických činností – vše v jednom komplexu.Materiální zázemí umožňuje nabídku kroužků z oblasti sportu, hudby, výtvarné výchovy, jazykových dovedností, rukodělných činností, přírodovědných aktivit apod. Významným příspěvkem k podpoře zdraví dětí je zdravotní tělesná výchova a možnost využití pravidelné stomatologické ambulance v budově školy.Naše škola spolupracuje se Základní uměleckou školou Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, kde nabízí výuku v hudebním oboru - hru na klavír, keybord, akordeon, na zobcovou flétnu, kytaru a sólový zpěv. A ve výtvarném oboru nabízí výuku výtvarných technik - například kresbu, malbu, grafiku, modelování nebo prostorové vytváření. Děti jsou přijímány od 5 let. Kontakt tel. 553 773 332 nebo email: zus.haj@volny.czCennou devizou je klidné a bezpečné prostředí školy, kvalitní životní prostředí u lesa a v blízkosti zámeckého parku.Výbornou dostupnost školy zajišťuje městská hromadná doprava – zastávka autobusu je 50 m od školy.

 

 

 

                                     

 

 

                                 Jak se budovy školy měnily

Základní škola je tvořena komplexem budov postavených technologií montovaných staveb na sklonku sedmdesátých let 20. století.

V roce 2004 byly nevyhovující ploché střechy objektů „B“ a „C“ nahrazeny střechou ve tvaru valbya tím současně dosaženo návaznosti na technické a vzhledové řešení střechy na objektu „A“, která byla provedena již v roce 2000. Nová rekonstrukce střech odstranila havarijní stav se zatékáním, zlepšila tepelnou izolaci posledního podlaží objektů, podstatně zlepšila vzhled budov školya zároveň začlenění do venkovského prostředí.

V roce 2005 byla provedena celková opravaseverní části budovy „B“ (hlavní budova), včetně zateplení a fasády. V objektu „C“ proběhla komplexní oprava školní kuchyně tak, aby odpovídala evropským hygienickým normám a předpisům.

Všechny opravy byly prováděny za účasti státního rozpočtu.

V roce 2010 proběhla oprava objektu "B" a "C" Základní školy. Hlavním            cílem projektu byly opravy a ostranění nevyhovujícího stavu objektu školy z hlediska tepelně technických norem a předpisů. Bylo provedeno zateplení budov "B" a "C" fasádním systémem. Dále byly zatepleny vnější obvodové konstrukce, vnitřní příčky a stropy dělící vytápěné prostory od nevytápěných. Ve škole byla instalována nová plastová dvojskla, místo starých nevyhovujících dvojoken. Vstupní dveře do objektu školy byly nahrazeny novými s přerušeným tepelným mostem. Stavba byla předána realizační firmou dne 19.10.2010. Celkové uznatelné náklady (spolufinancování EU a OPŽP): 7 062 850 Kč. Neuznatelné náklady včetně příspěvku žadatele ve výši 6 145 236 Kč hdradila obec Raduň ze svých prostředků - zřizovatel školy.

 

Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 zde ke stažení

 

         nová oknabudova "C"

       budova "C"škola + budova "C"

V roce 2011 bychom chtěli provést rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství před základní školou tak, aby lépe vyhovovalo potřebám dětí...

 

 

 

                           Více na www.zsams-radun.cz/

 

 

                                             nově opravená budova Mateřské školy

                                Mateřská škola Raduň

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Raduň.

Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou zde rozděleny podle věku. V případě žádosti rodičů je však možné umístit sourozence nebo kamarády do jedné třídy bez ohledu na věk. Mateřská škola je ve staré budově, která byla původně určena pro základní školu, později (v roce 1982), zrenovována a přestavěna na mateřskou školu. V současné době zřizovatel - Obec Raduň věnuje nemalé částky na zmodernizování a potřebné opravy. U mateřské školy je velká zahrada plně vybavena průlezkami, pískovištěm, houpačkami a podobně.

Pro výchovu a vzdělávání dětí využíváme rámcově vzdělávací program, který každý rok obnovujeme, aby děti, které jsou v MŠ více let, měly možnost pestrých a zábavných činností. Snažíme se o to, aby všechny děti měly dostatek prostoru a času vyjádřit své pocity, přání a potřeby, aby byla respektována a dále rozvíjena individualita každé osobnosti. Každé dítě má možnost prosadit se v činnosti, která je mu nejbližší, ať už je to výtvarná výchova, hudební či tělesná, dramatická nebo jakákoliv jiná činnost.

V rámci provozu nabízíme dětem možnost cvičení gymnastiky a návštěvy keramického kroužku v sousední základní škole.

K pobytu venku využíváme školní zahradu a nedaleký park, kde pozorujeme krásy přírody a také obdivujeme historický skvost zámek v Raduni.

Kromě běžných forem vzdělávání připravujeme během školního roku další aktivity:

 • gymnastické cvičení
 • keramický kroužek
 • Mikulášská nadílka
 • návštěva knihovny Petra Bezruče
 • dětský karneval
 • velikonoční pomlázka
 • návštěva zámku v Raduni
 • exurze do Slezského muzea
 • výlet ke koním s opékáním
 • návštěva základní školy
 • alespoň 3 divadelní představení
 • výstava dětských prací ve výkladu obchodu Jednota

Slavnosti a besídky za účasti rodičů

 • Vánoční nadílka
 • ukázka práce dětí s besedou s psychologem, logopedem
 • oslava Dne matek
 • rozloučení se školáky

Činnost MŠ (2010)

Máme za sebou víc než polovinu školního roku. Děti si užily spousty aktivit a zábavy, které pro ně připravily paní učitelky. Hned začátkem října přijel do mateřské školy písničkář, který děti pobavil svým zpěvem a hrou na kytaru, naučil je velmi pěknou píseň Zoologická zahrada. V prosinci přišel Mikuláš se svou nadílkou a o něco později i Ježíšek s dárky pod stromečkem, děti si připravily krátký program pro rodiče na vánoční besídku.

V polovině ledna přijela do mateřské školy malá skupina herců zahrát dětem pohádku O zlatovlásce. Na toto představení se přišly podívat i děti z MŠ Vršovic a Chvalíkovic. V únoru jsme měli karneval, děti si zatančily, zasoutěžily a dobře se pobavily, nechybělo ani občerstvení. Protože se blíží jaro a s tímto ročním obdobím děti víc vycházejí ven, domluvily jsme se strážníky městské policie besedu, kde se děti zajímavou a hravou formou poučili o bezpečném chování na ulicích. Začátkem března jsme se byli pobavit v MŠ Chvalíkovice na představení kouzelníka a žonglérů, děti obdivovaly jejich umění. 23.března máme třídní schůzku s ukázkou práce dětí, rodiče mají možnost pozorovat činnost svého dítěte v kolektivu ostatních dětí, pozvaná je také paní učitelka, která bude naše předškoláky učit v 1.třídě. Na 25.3.máme opět pozvané herce, zahrají tentokrát pohádku Liška Ryška. Na 26.3.připravují děti krátké vystoupení u příležitosti vítání nových občánků na Obecním úřadě v Raduni.

Na jaře nás čeká ještě mnoho zajímavých činností a zábavy, malování vajíček, návštěva knihovny v Opavě, oslava Dne matek, výlet do Planetária, výlet do přírody s opékáním špekáčků, prohlídka zámku v Raduni a na konci školního roku rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastoupí do základní školy.
vedoucí MŠ Hana Říčná 

 školkaškolkaškolka

   

Mateřská škola Raduň 2011-12
 
Školní rok byl zahájen 1.9.2011, provoz mateřské školy je 6:45 – 16:00, v letošním školním roce se zde o výchovu a vzdělání dětí starají: učitelka pověřena řízením mateřské školy Hana Říčná, Mgr. Lenka Smolková, Věra křížová a Bc. Natálie Kočí. Zapsáno je 50 dětí, MŠ je tedy plně obsazena. Máme tady děti z Raduně, Podvihova, Hradce nad Moravicí, Kylešovic-Prachovníka a Opavy. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd, na požádání rodičů mohou být sourozenci zařazeni do jedné třídy bez ohledu na věk.
Ve třídě Berušek jsou děti od 2,5 do 4 let, ve třídě Motýlků od 4 do 7 let.
V letošním školním roce pracujeme podle školního vzdělávacího programu Krtkův svět, který zpracovaly společně všechny pedagogické pracovnice. Krtek nás bude provázet celým rokem, všemi činnostmi. Budeme společně procházet a seznamovat se se situacemi, které přináší život v rodině, mateřské škole, mezi kamarády, ve vesnici, kde žijeme, v přírodě, ale i ve světě kolem nás.
Jako nadstandardní nabídku máme pro děti připraveny kroužky a cvičení gymnastiky. Gymnastika je placená aktivita, vede ji agentura Špičková, cvičení probíhá jednou týdně vždy v úterý dopoledne v prostorách mateřské školy. Angličtina pro začátečníky je v úterý po obědě, pro pokročilejší ve středu po obědě a vede ji paní učitelka B. Natálie Kočí, která také vede Zpívánky každou lichou středu po odpoledním odpočinku. Každou sudou středu mají děti Pracovní a výtvarné činnosti pod vedením paní učitelky Věry Křížové. Paní učitelka Mgr. Lenka Smolková vede každé úterý po odpoledním odpočinku kroužek Příprava na školu a ve středu dochází učit děti angličtinu do MŠ Vršovice.
Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou a předškoláky nabízí paní učitelka Bc. Jana Heclová dva krát týdně pod názvem Maxík.
Všechny tyhle kroužky mají děti zcela zdarma.
Kolektiv MŠ vydává 4krát ročně školní časopis Raduňáček, kde se rodiče mohou dozvědět aktuality z dění MŠ, přečíst dětem básničky, veršované pohádky, vybarvit s nimi obrázek apod.
Vstupní prostory budovy máme vyzdobené fotografiemi ze zajímavých činností MŠ, každý rodič si zde může najít své dítě a prohlédnout si, co se v MŠ děje.
 V nejbližší době připravujeme pro děti Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku pro rodiče a 12.12. jdeme přivítat nové občánky do života v naší vesnici.
 
                                                                                                            Hana Říčná
 

                               školka

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADUŇ

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Raduň.
Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou zde rozděleny podle věku, v případě žádosti rodičů je však možné umístit sourozence nebo kamarády do jedné třídy bez ohledu na věk.
Mateřská škola je ve staré budově, která byla původně určená pro základní školu, později (v roce 1982) zrenovovaná a přestavěná na mateřskou školu.
V současné době zřizovatel-Obecní úřad v Raduni věnuje nemalé částky na zmodernizování a potřebné opravy.
U mateřské školy je velká zahrada plně vybavená průlezkami, pískovištěm, houpačkami a podobně.
Pro výchovu a vzdělávání dětí využíváme rámcově vzdělávací program, který každý rok obnovujeme, aby děti, které jsou v MŠ více let, měly možnost pestrých a zábavných činností. Snažíme se o to, aby všechny děti měly dostatek prostoru a času vyjádřit své pocity, přání a potřeby, aby byla respektována a dále rozvíjená individualita každé osobnosti. Každé dítě má možnost prosadit se v činnosti, která je mu nejbližší, ať už je to výtvarná výchova, hudební či tělesná, dramatická nebo jakákoliv jiná činnost.
V rámci provozu nabízíme dětem možnost cvičení gymnastiky a návštěvy keramického kroužku v sousední základní škole.
K pobytu venku využíváme školní zahradu a nedaleký park, kde pozorujeme krásy přírody a také obdivujeme historický skvost zámek v Raduni.
 
KONTAKT:
Hana Říčná
Tel: 553796126 
E-mail: H.ricna@seznam.cz
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA VRŠOVICE

Mateřská škola je součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škol Raduň.
Mateřská škola ve Vršovicích je jednotřídní, jsou zde děti ve věku od 2 a půl let do 7, kapacita školy je 30 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné přírody, je obklopena velkou zahradou. V těsné blízkosti je dětské hřiště, které využíváme k pobytu venku.
Poloha MŠ uprostřed krásné přírodní scenérie sama vybízí věnovat se ekologické výchově. Snažíme se v dětech probudit lásku k přírodě a vypěstovat v nich pocit zodpovědnosti vůči přírodě. Dáváme u dětí přednost vlastní zkušenosti před výkladem učitele, proto se věnujeme přírodě právě v přírodě- na dlouhých vycházkách po okolí pozorujeme lesy, lesní vegetaci a změny, které přicházejí se změnami ročního období.
Prvky ekologické výchovy se prolínají celým výchovným působením, rozvíjí dovednosti a schopnosti ve vztahu k prostředí, utváříme u dětí základní hygienické návyky, rozvíjíme citový vztah k přírodě a její estetické vnímání.
Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Základem je hra, která se prolíná do všech výchovných a vzdělávacích činností, pomocí ní dítě získává prvotní vědomosti a znalosti.
 
KONTAKT:
Hana Říčná
Tel: 553796149 
E-mail: H.ricna@seznam.cz
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALÍKOVICE

Provoz v naší mateřské škole byl zahájen 29.1.1973.
Od 1.1.2003 spadá naše škola pod Základní školu Raduň, příspěvkovou organizaci .
Jsme jednotřídní MŠ, zapsáno máme 28 dětí ve věku 3-7 let. Provoz je zajištěn od 6.15-16.15 hodin.

Hlavním posláním naší školy je zajistit fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte v podnětném hygienicky nezávadném prostředí, kde by byla uznávána individualita dítěte , kde by získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu ostatních dětí.
Při práci upřednostňujeme vzdělání za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně.
 
KONTAKT:
Eva Waligová
Tel: 553787232 
E-mail: ms@chvalikovice.cz

 

 Více na www.materskeskolky.cz/