Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

V Raduni 23. 4. 2020

Vážení rodiče,

úvodem tohoto sdělení Vám děkuji za spolupráci. Touto cestou bych vás chtěla informovat o postupech, které plánujeme v souvislosti se znovuotevřením základní školy i mateřských škol.

Otevření mateřských škol zvažujeme v polovině května 2020 za předpokladu dodržení hygienických podmínek daných ministerstvem zdravotnictví.

 

Účast žáků ve vzdělávání bude nepovinná. Na základě zveřejnění návrhu na uvolnění škol a školských zařízení bude od pondělí 25. května 2020 možná osobní přítomnost žáků prvního stupně ZŠ (1. – 5. ročník) na vzdělávacích aktivitách, a to formou školních skupin.

V průběhu června, pokud to epidemiologická situace dovolí, počítáme také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky druhého stupně ZŠ (6. – 9. ročník) podle naplánovaného rozvrhu, který bude zveřejněn v aktualitách na webových stránkách školy na konci května 2020. Přednostně budou konzultace na vyšším stupni určeny žákům 9. ročníku.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách (termín JPZ by měl být stanoven ministrem školství v polovině května 2020).

Do konce dubna zveřejní MŠMT manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol a školských zařízení.

Prosím všechny rodiče, aby začátkem května 2020 sledovali aktuality na webových stránkách školy, kde Vám sdělíme všechny podmínky pro přihlášení dětí do mateřských školek a žáků prvního stupně do základní školy. Součástí těchto informací bude i online odkaz k přihlášení dětí a žáků ke vzdělávání.

S pozdravem a přáním pěkných jarních dnů a pevného zdraví

Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ Raduň


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SB01—škola-volá              

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční
od úterý 14. 4. 2020 do čtvrtku 30. 4. 2020
bez jejich osobní přítomnosti a přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

 

Žádost o přijetí k ZVZápisový list pro školní rok 2020/2021 je na webových stránkách školy v aktualitách nebo v sekci „Rodičům“ – „Dokumenty ke stažení“. Formulář je rovněž k dispozici v kanceláři školy od 8 do 11 hodin.

 

Žádost a Zápisový list dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

 1. poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy (adresa v záhlaví tiskopisu),
 2. vložit do poštovní schránky v ZŠ v Raduni od 8 do 15 hodin (schránka je

v budově školy u hlavního vchodu),

 1. osobní podání po předchozí telefonické dohodě (opatření z důvodu vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3. do datové schránky školy (r8fmg3a).

 

Žádost podají zákonní zástupci dítěte, které k 31. srpnu 2020 dovrší 6 let.

Při splnění stanovených podmínek mohou být zapsány také děti narozené
od 1. 9. do 31. 12. 2014. Budou přijaty všechny děti splňující podmínky pro základní vzdělávání.

 

Pro odklad školní docházky dítěte předloží zákonný zástupce doporučení PPP
a odborného lékaře (pediatra). V tomto případě je vhodná konzultace s vedením školy po předchozí telefonické domluvě.

 

Setkání budoucích prvňáku a rodičů s pedagogy proběhne dle aktuální situace.

 

Těšíme se na všechny budoucí žáky 1. ročníku.

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ v Raduni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

školka

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD 1. ZÁŘÍ 2020

 

Zápis dětí do Mateřské školy Chvalíkovice, Raduň a Vršovice

se uskuteční od pondělí 11. května do úterý 12. května 2020
bez jejich osobní přítomnosti a přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole.

 

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně evidenčních listů budou ve dnech 27. a 28. dubna 2020 v době od 8:00 do 15:00 hodin k dispozici pro MŠ Vršovice a MŠ Raduň ve vstupu do Základní školy Raduň, ve Chvalíkovicích ve vstupu do MŠ. Zákonní zástupci si v tuto určenou dobu vyzvednou složku s dokumenty a nechají potvrdit proočkovanost dítěte svým dětským lékařem. Žádost mohou podat zákonní zástupci dítěte, které
k 31. prosinci 2020 dovrší 3 let.

 

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do příslušné mateřské školy a pediatrem potvrzený evidenční list je možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. poslat poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy (adresa v záhlaví tiskopisu) s datem odeslání nejpozději 12. května 2020,
 2. vložit do schránky ve vchodu do  ZŠ v Raduni od 8 do 15 hodin (schránka je

v budově školy u hlavního vchodu) a to ve dnech 11. a 12. května 2020,

 1. osobně podat po předchozí telefonické dohodě ve dnech 11. a 12. května 2020 (opatření z důvodu vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy).

 

Na každé žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude uvedeno registrační číslo, pod kterým následně zjistíte, zda je vaše dítě k předškolnímu vzdělávání přijato (číslo si poznamenejte). Toto sdělení bude zveřejněno na webových stránkách naší organizace a příslušných obecních úřadech nejpozději 11. června 2020.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

 

 

V případech, kdy počet řádně podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcem překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro danou mateřskou školu, bude ředitelka ZŠ a MŠ Raduň postupovat podle stanovených kritérií. Do mateřské školy se přijímají děti podle §34 zákona 561/2004 Sb. ve věku 3 – 6 let.

 

Pořadí kritérií přijetí je stanoveno podle důležitosti:

 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým  bydlištěm v dané obci a děti zákonných zástupců dokončující stavbu rodinného domu v dané obci.

2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

3. Děti, které mají trvalý pobyt v dané obci.

4. Věk dítěte – upřednostněny budou děti starší před mladšími.

5. Dítě, jehož sourozenec se již v dané mateřské škole vzdělává, aby nebyly narušeny rodinné vazby mezi sourozenci.

 

Zákonným zástupcům dětí, které nebude možné z kapacitních důvodů umístit

v požadované mateřské škole, bude nabídnuto umístění v jiné mateřské škole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Raduň.

 

Na nové děti se již nyní těší celý kolektiv mateřských škol.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

infrastuktura pro polytechnickou výchovu v ZŠ- od r.2018 zde ke stažení                                   naše škola...               únor 2016

 Základní a Mateřská škola Raduň,
příspěvková organizace

 

 

V obci Raduň je spádová Základní škola, která zajišťuje základní vzdělání pro téměř 240 žáků obcí Raduň a Vršovice, Chvalíkovice, Podvihov a Komárovské Chaloupky. Je zařazena do sítě škol a sdružuje 3 mateřské školy, 3 výdejny stravy, školní jídelnu a školní družinu.

 

Od školního roku 2007/2008 se uskutečňuje výuka žáků podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu. Speciálních podmínek školy využívají také opavští žáci. Naším cílem je výchova žáků „pro šťastný a úspěšný život mezi lidmi“. K dosažení cíle nám pomáhá individuální péče o všechny děti včetně žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení a chování. Disponujeme potřebným odborným potenciálem pedagogických pracovníků, poskytujeme komplexní služby žákům i rodičům (školní družina, vlastní školní jídelna, informační centrum, knihovna, tělocvična, víceúčelové hřiště s umělým povrchem,odborné učebny včetně počítačové učebny a vybavení pro výuku praktických činností – vše v jednom komplexu.Materiální zázemí umožňuje nabídku kroužků z oblasti sportu, hudby, výtvarné výchovy, jazykových dovedností, rukodělných činností, přírodovědných aktivit apod. Významným příspěvkem k podpoře zdraví dětí je zdravotní tělesná výchova a možnost využití pravidelné stomatologické ambulance v budově školy.Naše škola spolupracuje se Základní uměleckou školou Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, kde nabízí výuku v hudebním oboru - hru na klavír, keybord, akordeon, na zobcovou flétnu, kytaru a sólový zpěv. A ve výtvarném oboru nabízí výuku výtvarných technik - například kresbu, malbu, grafiku, modelování nebo prostorové vytváření. Děti jsou přijímány od 5 let. Kontakt tel. 553 773 332 nebo email: zus.haj@volny.czCennou devizou je klidné a bezpečné prostředí školy, kvalitní životní prostředí u lesa a v blízkosti zámeckého parku.Výbornou dostupnost školy zajišťuje městská hromadná doprava – zastávka autobusu je 50 m od školy.

 

 

 

                                     

 

 

                                 Jak se budovy školy měnily

Základní škola je tvořena komplexem budov postavených technologií montovaných staveb na sklonku sedmdesátých let 20. století.

V roce 2004 byly nevyhovující ploché střechy objektů „B“ a „C“ nahrazeny střechou ve tvaru valbya tím současně dosaženo návaznosti na technické a vzhledové řešení střechy na objektu „A“, která byla provedena již v roce 2000. Nová rekonstrukce střech odstranila havarijní stav se zatékáním, zlepšila tepelnou izolaci posledního podlaží objektů, podstatně zlepšila vzhled budov školya zároveň začlenění do venkovského prostředí.

V roce 2005 byla provedena celková opravaseverní části budovy „B“ (hlavní budova), včetně zateplení a fasády. V objektu „C“ proběhla komplexní oprava školní kuchyně tak, aby odpovídala evropským hygienickým normám a předpisům.

Všechny opravy byly prováděny za účasti státního rozpočtu.

V roce 2010 proběhla oprava objektu "B" a "C" Základní školy. Hlavním            cílem projektu byly opravy a ostranění nevyhovujícího stavu objektu školy z hlediska tepelně technických norem a předpisů. Bylo provedeno zateplení budov "B" a "C" fasádním systémem. Dále byly zatepleny vnější obvodové konstrukce, vnitřní příčky a stropy dělící vytápěné prostory od nevytápěných. Ve škole byla instalována nová plastová dvojskla, místo starých nevyhovujících dvojoken. Vstupní dveře do objektu školy byly nahrazeny novými s přerušeným tepelným mostem. Stavba byla předána realizační firmou dne 19.10.2010. Celkové uznatelné náklady (spolufinancování EU a OPŽP): 7 062 850 Kč. Neuznatelné náklady včetně příspěvku žadatele ve výši 6 145 236 Kč hdradila obec Raduň ze svých prostředků - zřizovatel školy.

 

Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 zde ke stažení

 

         nová oknabudova "C"

       budova "C"škola + budova "C"

V roce 2011 bychom chtěli provést rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství před základní školou tak, aby lépe vyhovovalo potřebám dětí...

 

 

 

                           Více na www.zsams-radun.cz/

 

 

                                             nově opravená budova Mateřské školy

                                Mateřská škola Raduň

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Raduň.

Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou zde rozděleny podle věku. V případě žádosti rodičů je však možné umístit sourozence nebo kamarády do jedné třídy bez ohledu na věk. Mateřská škola je ve staré budově, která byla původně určena pro základní školu, později (v roce 1982), zrenovována a přestavěna na mateřskou školu. V současné době zřizovatel - Obec Raduň věnuje nemalé částky na zmodernizování a potřebné opravy. U mateřské školy je velká zahrada plně vybavena průlezkami, pískovištěm, houpačkami a podobně.

Pro výchovu a vzdělávání dětí využíváme rámcově vzdělávací program, který každý rok obnovujeme, aby děti, které jsou v MŠ více let, měly možnost pestrých a zábavných činností. Snažíme se o to, aby všechny děti měly dostatek prostoru a času vyjádřit své pocity, přání a potřeby, aby byla respektována a dále rozvíjena individualita každé osobnosti. Každé dítě má možnost prosadit se v činnosti, která je mu nejbližší, ať už je to výtvarná výchova, hudební či tělesná, dramatická nebo jakákoliv jiná činnost.

V rámci provozu nabízíme dětem možnost cvičení gymnastiky a návštěvy keramického kroužku v sousední základní škole.

K pobytu venku využíváme školní zahradu a nedaleký park, kde pozorujeme krásy přírody a také obdivujeme historický skvost zámek v Raduni.

Kromě běžných forem vzdělávání připravujeme během školního roku další aktivity:

 • gymnastické cvičení
 • keramický kroužek
 • Mikulášská nadílka
 • návštěva knihovny Petra Bezruče
 • dětský karneval
 • velikonoční pomlázka
 • návštěva zámku v Raduni
 • exurze do Slezského muzea
 • výlet ke koním s opékáním
 • návštěva základní školy
 • alespoň 3 divadelní představení
 • výstava dětských prací ve výkladu obchodu Jednota

Slavnosti a besídky za účasti rodičů

 • Vánoční nadílka
 • ukázka práce dětí s besedou s psychologem, logopedem
 • oslava Dne matek
 • rozloučení se školáky

Činnost MŠ (2010)

Máme za sebou víc než polovinu školního roku. Děti si užily spousty aktivit a zábavy, které pro ně připravily paní učitelky. Hned začátkem října přijel do mateřské školy písničkář, který děti pobavil svým zpěvem a hrou na kytaru, naučil je velmi pěknou píseň Zoologická zahrada. V prosinci přišel Mikuláš se svou nadílkou a o něco později i Ježíšek s dárky pod stromečkem, děti si připravily krátký program pro rodiče na vánoční besídku.

V polovině ledna přijela do mateřské školy malá skupina herců zahrát dětem pohádku O zlatovlásce. Na toto představení se přišly podívat i děti z MŠ Vršovic a Chvalíkovic. V únoru jsme měli karneval, děti si zatančily, zasoutěžily a dobře se pobavily, nechybělo ani občerstvení. Protože se blíží jaro a s tímto ročním obdobím děti víc vycházejí ven, domluvily jsme se strážníky městské policie besedu, kde se děti zajímavou a hravou formou poučili o bezpečném chování na ulicích. Začátkem března jsme se byli pobavit v MŠ Chvalíkovice na představení kouzelníka a žonglérů, děti obdivovaly jejich umění. 23.března máme třídní schůzku s ukázkou práce dětí, rodiče mají možnost pozorovat činnost svého dítěte v kolektivu ostatních dětí, pozvaná je také paní učitelka, která bude naše předškoláky učit v 1.třídě. Na 25.3.máme opět pozvané herce, zahrají tentokrát pohádku Liška Ryška. Na 26.3.připravují děti krátké vystoupení u příležitosti vítání nových občánků na Obecním úřadě v Raduni.

Na jaře nás čeká ještě mnoho zajímavých činností a zábavy, malování vajíček, návštěva knihovny v Opavě, oslava Dne matek, výlet do Planetária, výlet do přírody s opékáním špekáčků, prohlídka zámku v Raduni a na konci školního roku rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastoupí do základní školy.
vedoucí MŠ Hana Říčná 

 školkaškolkaškolka

   

Mateřská škola Raduň 2011-12
 
Školní rok byl zahájen 1.9.2011, provoz mateřské školy je 6:45 – 16:00, v letošním školním roce se zde o výchovu a vzdělání dětí starají: učitelka pověřena řízením mateřské školy Hana Říčná, Mgr. Lenka Smolková, Věra křížová a Bc. Natálie Kočí. Zapsáno je 50 dětí, MŠ je tedy plně obsazena. Máme tady děti z Raduně, Podvihova, Hradce nad Moravicí, Kylešovic-Prachovníka a Opavy. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd, na požádání rodičů mohou být sourozenci zařazeni do jedné třídy bez ohledu na věk.
Ve třídě Berušek jsou děti od 2,5 do 4 let, ve třídě Motýlků od 4 do 7 let.
V letošním školním roce pracujeme podle školního vzdělávacího programu Krtkův svět, který zpracovaly společně všechny pedagogické pracovnice. Krtek nás bude provázet celým rokem, všemi činnostmi. Budeme společně procházet a seznamovat se se situacemi, které přináší život v rodině, mateřské škole, mezi kamarády, ve vesnici, kde žijeme, v přírodě, ale i ve světě kolem nás.
Jako nadstandardní nabídku máme pro děti připraveny kroužky a cvičení gymnastiky. Gymnastika je placená aktivita, vede ji agentura Špičková, cvičení probíhá jednou týdně vždy v úterý dopoledne v prostorách mateřské školy. Angličtina pro začátečníky je v úterý po obědě, pro pokročilejší ve středu po obědě a vede ji paní učitelka B. Natálie Kočí, která také vede Zpívánky každou lichou středu po odpoledním odpočinku. Každou sudou středu mají děti Pracovní a výtvarné činnosti pod vedením paní učitelky Věry Křížové. Paní učitelka Mgr. Lenka Smolková vede každé úterý po odpoledním odpočinku kroužek Příprava na školu a ve středu dochází učit děti angličtinu do MŠ Vršovice.
Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou a předškoláky nabízí paní učitelka Bc. Jana Heclová dva krát týdně pod názvem Maxík.
Všechny tyhle kroužky mají děti zcela zdarma.
Kolektiv MŠ vydává 4krát ročně školní časopis Raduňáček, kde se rodiče mohou dozvědět aktuality z dění MŠ, přečíst dětem básničky, veršované pohádky, vybarvit s nimi obrázek apod.
Vstupní prostory budovy máme vyzdobené fotografiemi ze zajímavých činností MŠ, každý rodič si zde může najít své dítě a prohlédnout si, co se v MŠ děje.
 V nejbližší době připravujeme pro děti Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku pro rodiče a 12.12. jdeme přivítat nové občánky do života v naší vesnici.
 
                                                                                                            Hana Říčná
 

                               školka

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADUŇ

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Raduň.
Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou zde rozděleny podle věku, v případě žádosti rodičů je však možné umístit sourozence nebo kamarády do jedné třídy bez ohledu na věk.
Mateřská škola je ve staré budově, která byla původně určená pro základní školu, později (v roce 1982) zrenovovaná a přestavěná na mateřskou školu.
V současné době zřizovatel-Obecní úřad v Raduni věnuje nemalé částky na zmodernizování a potřebné opravy.
U mateřské školy je velká zahrada plně vybavená průlezkami, pískovištěm, houpačkami a podobně.
Pro výchovu a vzdělávání dětí využíváme rámcově vzdělávací program, který každý rok obnovujeme, aby děti, které jsou v MŠ více let, měly možnost pestrých a zábavných činností. Snažíme se o to, aby všechny děti měly dostatek prostoru a času vyjádřit své pocity, přání a potřeby, aby byla respektována a dále rozvíjená individualita každé osobnosti. Každé dítě má možnost prosadit se v činnosti, která je mu nejbližší, ať už je to výtvarná výchova, hudební či tělesná, dramatická nebo jakákoliv jiná činnost.
V rámci provozu nabízíme dětem možnost cvičení gymnastiky a návštěvy keramického kroužku v sousední základní škole.
K pobytu venku využíváme školní zahradu a nedaleký park, kde pozorujeme krásy přírody a také obdivujeme historický skvost zámek v Raduni.
 
KONTAKT:
Hana Říčná
Tel: 553796126 
E-mail: H.ricna@seznam.cz
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA VRŠOVICE

Mateřská škola je součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škol Raduň.
Mateřská škola ve Vršovicích je jednotřídní, jsou zde děti ve věku od 2 a půl let do 7, kapacita školy je 30 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné přírody, je obklopena velkou zahradou. V těsné blízkosti je dětské hřiště, které využíváme k pobytu venku.
Poloha MŠ uprostřed krásné přírodní scenérie sama vybízí věnovat se ekologické výchově. Snažíme se v dětech probudit lásku k přírodě a vypěstovat v nich pocit zodpovědnosti vůči přírodě. Dáváme u dětí přednost vlastní zkušenosti před výkladem učitele, proto se věnujeme přírodě právě v přírodě- na dlouhých vycházkách po okolí pozorujeme lesy, lesní vegetaci a změny, které přicházejí se změnami ročního období.
Prvky ekologické výchovy se prolínají celým výchovným působením, rozvíjí dovednosti a schopnosti ve vztahu k prostředí, utváříme u dětí základní hygienické návyky, rozvíjíme citový vztah k přírodě a její estetické vnímání.
Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Základem je hra, která se prolíná do všech výchovných a vzdělávacích činností, pomocí ní dítě získává prvotní vědomosti a znalosti.
 
KONTAKT:
Hana Říčná
Tel: 553796149 
E-mail: H.ricna@seznam.cz
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALÍKOVICE

Provoz v naší mateřské škole byl zahájen 29.1.1973.
Od 1.1.2003 spadá naše škola pod Základní školu Raduň, příspěvkovou organizaci .
Jsme jednotřídní MŠ, zapsáno máme 28 dětí ve věku 3-7 let. Provoz je zajištěn od 6.15-16.15 hodin.

Hlavním posláním naší školy je zajistit fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte v podnětném hygienicky nezávadném prostředí, kde by byla uznávána individualita dítěte , kde by získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu ostatních dětí.
Při práci upřednostňujeme vzdělání za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně.
 
KONTAKT:
Eva Waligová
Tel: 553787232 
E-mail: ms@chvalikovice.cz

 

 Více na www.materskeskolky.cz/