Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

velký kontrolní denvelký kontrolní de

Pravidelně každý měsíc probíhá velký kontrolní den za účasti projektanta, technického dozoru stavby, zástupců provádějící firmy, investora, BOZP, administrátora a technologa. Na těchto velkých kontrolních dnech je projednáván harmonogram prací, změnové listy, kontrola staveniště, veškeré podněty občanů a všech zúčastněných.  Jednou týdně pak probíhají malé kontrolní dny se zhotovitelem, kde jsou řešeny jednotlivé kroky prováděných prací. Provádějící firma ZLÍNSTAV v současné době dodržuje harmonogram prací a předpoklad ukončení celé stavby je listopad 2018.

10.08.2018, Ludmila Juráňová

 

dokončování čerpací staniceasfaltování asfaltováníasfaltováníasfaltovánínová ČOVprovzní budova ČOV

Informace o postupu prací odkanalizování obce Raduň

Vážení občané, informujeme Vás tímto o základních postupech na největší investiční akci obce Raduň za posledních několik desítek let. 

Práce na odkanalizování se pomalu chýlí ke konci. V současné době  by měla být ulice Mírová již zaasfaltována. Z důvodu nepřevzetí obce Raduň zhotoveného díla se tyto práce přesouvají na druhou polovinu srpna. Obec reklamavala uložení obrub podél cesty, nerovnost povrchu a propadnutí kanalizačních vpustí  na ulici. Veškeré práce se soustřeďují na dokončení povrchu státních komunikací, které jsou časově limitovány. Provádějí se nové betonové desky na všech překopech, což je požadavek Správy silnic v Opavě. 

V případě pokládky asfaltového povrchu Vás bude informovat prováděcí firmy formou vhození této informace do schránky, dále budeme informovat občany na webových stránkách a hlášením místního rozhlasu. V případě dalších dotazů se zastavte na Obecním úřadě. 

Připomínáme znovu, že kanalizační přípojky na Vašem pozemku musí být převzaty  panem Hackenberkem za Vaší účasti. Postup byl již zveřejněn v minulém vydání Zpravodaje. 

Obec vyřizuje souhlas s provedením kanalizačních  přípojek za občany - vzor žádosti najdete na webových stránkách.  (správní poplatek činí Kč 250,-, který za Vás uhradí obec.

Ludmila Juráňová, starostka obce

 

zde ke stažení  dodatek č. 2 ke sml. o užívání silnice pro zvláštní užívání

zde ke stažení  měsíční zpráva zhotovitele prací za období 7/2018

zde ke stažení  měsíčnií zpráva zhotovitele o postupu prací za období 6/2018

zde ke stažení  měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací za období 3/2018

zde ke stažení   průběžné informace

zde ke stažení   měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací za období 12/2017

zde ke stažení  měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací za období 11/2017

zde ke stažení  V souvislosti s nepředpokládanými situacemi se může harmonogram prací měnit.

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané,

 

informujeme vás o dalším dění a přípravě této doposud největší investiční akce v naší obci. Po třech měsících upřesňování a doplňování údajů pro SFŽP pan ministr ŽP již podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude předmětem mimořádného jednání Zastupitelstva obce.

Dne 15. 9. 2017 jsme za účasti všech zainteresovaných stran předali staveniště zhotovitelské společnosti Zlinstav a.s. a Outulný VHS spol. s r.o. (Raduň Z+O). Obě společnosti mají dlouholeté zkušenosti z oblasti výstavby vodohospodářských staveb.

Společnost Zlínstav a.s. je jednou z prvních soukromých stavebních společností, která vznikla na území České republiky. Od svého založení v roce 1990 se v současné době vypracovala mezi třicítku největších stavebních společností působících na našem území. Jejím hlavním zaměřením je realizace staveb formou vyšší dodávky na klíč. Nyní firma Zlínstav a.s. provozuje celkem čtyři výrobní závody, a to v Praze, Ostravě, Otrokovicích a Zlíně-Lípě. Již dříve společnost realizovala takové stavby, jakými jsou rekonstrukce památkově chráněné výškové budovy (zv. Baťova mrakodrapu) ve Zlíně, výstavbu logistického centra s názvem Tescoma World či rekonstrukci budovy radnice v Ostravě-Hrabůvce.

Vedle provádění staveb pozemních, průmyslových a rekonstrukcí Zlínstav od roku 1998 s úspěchem realizuje i stavby inženýrské, liniové a vodohospodářské. Svědčí o tom realizace rozsáhlé vodohospodářské akce s názvem: „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“, kde je Zlínstav generálním dodavatelem díla. Investorem je svazek obcí regionu Novojičínska.  

Společnost Outulný VHS s.r.o., působí v kraji Vysočina, sídlo firmy se nachází v Náměšti nad Oslavou, okres Třebíč. Vznikla na počátku roku 2013, avšak její právní předchůdce působí ve stavebnictví více jak 25let. V současné době se společnost Outulný VHS spol s r.o. specializuje na výstavbu kanalizačních řadů, vodovodů a vodohospodářských děl. Pro realizaci inženýrských staveb a sítí má společnost kvalitní a silné technické vybavení, které jí umožňuje provádět i velké a rozsáhlé stavby ve složitých místních či organizačních podmínkách.

Také společnost Outulný VHS má za sebou celou řadu významných vodohospodářských staveb jako třeba kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Dolní Dubňany, kanalizace v obci Sedlec III. Etapa, kanalizaci a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany , Němčičky a Kupařovice a mnoho dalších. Společnost se také podílí na modernizaci dálnice D1 v úseku 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V.Meziříčí západ.

 

Cílem projektu je vybudování gravitační kanalizace, výtlaků, čerpacích stanic, veřejných částí přípojek (dále jen VČP) a zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizace odvádějící odpadní splaškové vody na ČOV.

Projekt vychází z celkové koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde k připojení většiny dosud neodkanalizovaných částí obce do nové splaškové kanalizace s vyústěním na nově vybudovanou  ČOV, což umožní omezení nekontrolovatelných úniků znečištění z kanalizace do přilehlých povrchových toků a vodotečí. Taktéž budou nově přepojeny nemovitosti z ulice Sluneční. Bude odstraněna dočasná kontejnerová čistírna odpadních vod pro ulici Sluneční. V těchto místech bude vybudována podzemní čerpací stanice.

Vybudování oddělené splaškové kanalizace významnou měrou přispěje ke zlepšení životního prostředí a k vyššímu komfortu užívání nemovitostí obyvatel naší obce. Při realizací této rozsáhlé akce Zlínstav zúročuje své léty nabyté zkušenosti z výstavby vodohospodářských a inženýrských děl rozmanité velikosti i charakteru.

Na pracovním jednání téhož dne bylo dohodnuto, že bude upřesněn ze strany zhotovitele harmonogram prací, který je zveřejněn na web. stránkách obce a ve vývěsních skříňkách.  Bylo provedeno frézování a rozrytí povrchu komunikací v místech kanalizace a následné zhutnění. Od 9. 10. 2017 budou započaty práce na ulici Mírová a poté od areálu zahradnictví, Polní a Zámecká.

 Občané budou vždy dopředu informováni o trase, kde se budou provádět stavební práce. Byl zpracován plán BOZP.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v místech, kde se budou provádět stavební a zejména výkopové práce, a aby nevstupovali na pozemky, které budou vyhrazeny jako zázemí a skladovací prostory firem.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na pracovníky OÚ a my zajistíme fundovanou odpověď prostřednictvím svých odborných poradců.

                                                                                                                   Ludmila Juráňová
                                                                                                                   starostka obce