Menu
Obec Raduň
ObecRaduň

Kanalizace

Aktualizace realizačních termínů, Kumulativní rozpočet projektu

Odkanalizování obce Raduň

V místním Zpravodaji, na webových stránkách a vývěsních skříňkách vás budeme pravidelně informovat o postupu této náročné investiční akce.

V současné době se nám konečně podařilo po 17 doplňujících informacích k projektu v užším výběrovém řízení vybrat zhotovitelskou firmu.

Vítězem se stala Společnost „Raduň Z+O“, vedoucí společník Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín, další společník Outulný VHS spol. s r. o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou. Vysoutěžená cena 84.449.402, 89 Kč. Realizace stavby 360 dnů.

Dále starostka obce vyhodnotila nabídky tří firem na technickou pomoc (administraci projektu) Odkanalizování obce. Vítězná firma JZV services s.r.o. Neratovice. Výsledná cena 15 000,-Kč měsíčně bez DPH, předpokládaná doba 16 měsíců.

V dalším poptávkovém řízení na zajištění činnosti BOZP na staveništi akce „Odkanalizování obce Raduň“ starostka obce vybrala firmu JPO služby s.ro. Opava, která nabídla částku 8 000,- Kč měsíčně bez DPH.

Součástí Smlouvy o dílo bude harmonogram prací, který bude zveřejněn na webových stránkách obce Raduň.

Je vysoutěžen  technický dozor stavby, odborný poradce bude k dispozici starostce obce a samozřejmě občanům.

Probíhá řízení ohledně povolení jednotlivých domovních přípojek.

Obec zvažuje přijetí úvěru od komerčního subjektu nebo půjčku ze SFŽP. Předpoklad 30 mil. Kč. 

Napojení na stokovou síť není pro občana vůbec jednoduché a levné, proto se vynasnažíme Vám to co nejvíce usnadnit. Připravili jsme pro Vás několik informací týkajících se vybudování vlastní kanalizační přípojky.  Po připojení se Vám totiž zhodnotí vlastní nemovitost a dojde k úspoře nákladů spojených s likvidací odpadních vod.

Důležitá informace je, že do kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod. Při dešti by totiž došlo k nárazovému zahlcení čističky velkým množstvím vody, ohrožení bakterií a vyřazení čističky z provozu. Zrovna tak nelze vypouštět do kanalizace odpad z drtičů odpadů! Každá přípojka musí být ukončena revizní šachtou na pozemku vlastníka přípojky (do 2 m od hranice pozemku), která bude sloužit k čištění a pro případnou kontrolu vypouštěných vod.

Připravili jsme pro Vás nejčastější dotazy a krátké odpovědi, dle výkladu zákona č. 274/2001 Sb. týkajících se domovních přípojek, se kterými se nejčastěji setkáváme.

Kdo nese náklady na vybudování kanalizační přípojky?

Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti.

Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti.

Kdo bude vlastníkem kanalizační přípojky a kdo zajistí opravy?

Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku vybudoval (vlastník). Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Kolik mě bude stát vybudování kanalizační přípojky?

Cena za zhotovení vlastní přípojky je zcela individuální a závisí na výběru firmy, která jí bude realizovat, délce a hloubce přípojky. V této souvislosti připravujeme pro občany průzkum o cenách nejlevnějších firem.

Vyžaduje umístění kanalizační přípojky povolení?

Ano. Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad – MMO Opava.

Vyřídí za mě někdo uvedená povolení?

Ano. Vyřídit si příslušná povolení je povinností vlastníka nemovitostí před zahájením stavebních prací.  Obec Raduň toto povolení za vlastníky zajistí.

Jaký je obecný postup při přípravě a realizaci kanalizační přípojky?

Už víte, že kanalizační přípojka je stavbou, která podléhá vydání územního souhlasu. Zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku  zajistí na základě plné moci od vlastníků bezúplatně Obec Raduň ve spolupráci s projektantem Ing. Jiřím Hendrychem. Vlastník/vlastníci připojované nemovitosti uzavřel/i s obcí Raduň „Smlouvu o právu umístit, provést a užívat stavbu v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci“.  Každá nemovitost má zpracovanou projektovou dokumentaci kanalizační přípojky. Po vydání územního souhlasu bude projekt na kanalizační přípojky na soukromých pozemcích předán vlastníkům.

Jak je to s příspěvky, pokud jsem stavebníkem a nemám ještě kolaudaci?

Darovací smlouvu na rozvoj veřejné infrastruktury může uzavřít pouze majitel nemovitosti s přiděleným č.p. Ve vašem případě to znamená, že byste musel mít zkolaudováno, přiděleno č.p. a vše vloženo na Katastr nemovitostí do konce tohoto roku. Pokud to nestihnete, bude se na Vás pravděpodobně vztahovat vyhláška o zhodnocení pozemku, která musí být schválena zastupitelstvem obce a bude platit po zkolaudování celé kanalizace v obci.

Jak budou řešeny přípojky, které jsou pod úrovní kanalizační větve?

V případě, že tato situace nastane, bude muset majitel nemovitosti řešit napojení na kanalizaci přečerpávací stanicí. Při návrhu kanalizační přípojky se bude projektant snažit tyto případy minimalizovat.

Co stanoví legislativa?

Každý, kdo produkuje odpadní vody, má povinnost likvidovat je v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadní vody v prastarém septiku nebo v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou kanalizace s čistírnou odpadních vod a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy, a to nejlepším možným způsobem.

Může obec uložit povinnost napojení na kanalizaci?

Ano. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky a kapacitně možné. Takovou povinnost může stanovit i vlastníkovi nemovitosti, který má zajištěno nakládání s odpadními vodami prostřednictvím suché jímky – žumpy nebo domácí čistírny odpadních vod.

Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?

Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení. Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV ) úřadu. V případě neplnění zákonných povinností vám může být vyměřena pokuta, nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.

Jaké jsou zákonné povinnosti pro likvidaci odpadní vody?

Tam, kde není doposud vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, je možno odpadní vody likvidovat akumulací v žumpách s následným vývozem na čistírnu odpadních vod. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem a musí být vodotěsné! Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpy musí být v pravidelných intervalech, dle jejich kapacity, vyprazdňovány a o vyvážení musí být vedena evidence. Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do odvodňovacích příkopů. Vypouštění odpadních vod bez povolení je nelegální. Je nutné však upozornit, že evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.

Jaké jsou sankce za nelegální vypouštění odpadních vod?

Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 34 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být vodoprávním úřadem udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Kontroluje někdo způsob likvidace odpadních vod?

Ano. Státní dozor nad způsobem likvidace odpadních vod provádí místně příslušné vodoprávní a stavební úřady. Na našem území je to Magistrát města Opavy.  Po dokončení realizace kanalizačního řadu v příslušných lokalitách obce budou prováděny těmito odbory kontrolní prohlídky stavebně technického stavu funkčně zachovaných žump na vyvážení u jednotlivých nemovitostí, včetně způsobu likvidace splaškových vod.

Jaké jsou roční náklady na likvidaci odpadních vod?

Průměrná spotřeba na osobu a den je 100 l vody x 30 dní x 12 měsíců = 36 m3/osoba za rok. Pro čtyřčlennou rodinu 36 x 4 = 144 m3 spotřeba vody za rok. Standardní žumpa má objem cca 10 m3.

V tuto chvíli není ještě cena stočného stanovena, ale předpokládáme, že bude zachována cena v místě a čase obvyklá.

Náklady za rok/čtyřčlennou rodinu:

 • Kanalizační přípojka při 144 m3 x (cca 40 Kč stočného) = 5 760 Kč
 • Žumpa 15 vývozů x 1 200 Kč = 18 000 Kč

Náklady na měsíc pro jednu osobu:

 • Jedna osoba při měsíční platbě stočného á 40 Kč= 120 Kč
 • Uvedený výpočet je pouze orientační. 

Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově budovanou kanalizaci?

Mimo již výše uvedené legislativní důvody a pozitivní dopad na životní prostředí se jedná zejména o tyto důvody:

 • Minimální administrativní zátěž a úspora na vydání povolení k umístění a provedení přípojky
 • Zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitosti. Kanalizace posune obec do 21. století.  V obci již nebude cítit zápach
 • Snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod

Co pro mě znamená to, když nyní nemám zájem o vybudování kanalizační přípojky?

Při dodatečném připojení na veřejnou kanalizaci mimo termín realizace stavby (po jejím dokončení) hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám a na vlastní náklady si zajistí projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, souhlas vlastníka popř. provozovatele kanalizace a zajistí si příslušné povolení stavebního úřadu.

Musím umožnit přístup ke kanalizaci kontrolujícím pracovníkům?

Vlastník kanalizační přípojky je povinen umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizace a jejího technického stavu, nebo činit jiná nezbytná opatření k zajištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. a dalšími zákony.

Kdy mohu připojit objekt na kanalizační řád?

Připojení objektu na kanalizační řád může být provedeno až po uvedení hlavní kanalizační stoky včetně ČOV do provozu.

Proč se snažíte napojit co nejvíce domů?

Stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez dotací. Podmínkou přidělení dotace bývá, že do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok a ČOV musí být napojeno nejméně 80 % domů. Při neplnění stanoveného počtu napojení zcela reálně obci hrozí odebrání významné části dotace, a tudíž značné finanční problémy.

Co musí být napojeno do nové  splaškové kanalizace

Odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační přípojkou do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající kanalizace dešťové zůstanou napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů, záchytných žlabů před vjezdem do garáže.

Další informace včetně postupu při výstavbě domovní  přípojky vám sdělíme příště.

Ludmila Juráňová

Odkanalizování obce Raduň

V místním Zpravodaji, na webových stránkách a vývěsních skříňkách vás budeme pravidelně informovat o postupu této náročné investiční akce.

V současné době se nám konečně podařilo po 17 doplňujících informacích k projektu v užším výběrovém řízení vybrat zhotovitelskou firmu.

Vítězem se stala Společnost „Raduň Z+O“, vedoucí společník Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín, další společník Outulný VHS spol. s r. o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou. Vysoutěžená cena 84.449.402, 89 Kč. Realizace stavby 360 dnů.

Dále starostka obce vyhodnotila nabídky tří firem na technickou pomoc (administraci projektu) Odkanalizování obce. Vítězná firma JZV services s.r.o. Neratovice. Výsledná cena 15 000,-Kč měsíčně bez DPH, předpokládaná doba 16 měsíců.

V dalším poptávkovém řízení na zajištění činnosti BOZP na staveništi akce „Odkanalizování obce Raduň“ starostka obce vybrala firmu JPO služby s.ro. Opava, která nabídla částku 8 000,- Kč měsíčně bez DPH.

Součástí Smlouvy o dílo bude harmonogram prací, který bude zveřejněn na webových stránkách obce Raduň.

Je vysoutěžen  technický dozor stavby, odborný poradce bude k dispozici starostce obce a samozřejmě občanům.

Probíhá řízení ohledně povolení jednotlivých domovních přípojek.

Obec zvažuje přijetí úvěru od komerčního subjektu nebo půjčku ze SFŽP. Předpoklad 30 mil. Kč.

Napojení na stokovou síť není pro občana vůbec jednoduché a levné, proto se vynasnažíme Vám to co nejvíce usnadnit. Připravili jsme pro Vás několik informací týkajících se vybudování vlastní kanalizační přípojky.  Po připojení se Vám totiž zhodnotí vlastní nemovitost a dojde k úspoře nákladů spojených s likvidací odpadních vod.

Důležitá informace je, že do kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod. Při dešti by totiž došlo k nárazovému zahlcení čističky velkým množstvím vody, ohrožení bakterií a vyřazení čističky z provozu. Zrovna tak nelze vypouštět do kanalizace odpad z drtičů odpadů! Každá přípojka musí být ukončena revizní šachtou na pozemku vlastníka přípojky (do 2 m od hranice pozemku), která bude sloužit k čištění a pro případnou kontrolu vypouštěných vod.

Připravili jsme pro Vás nejčastější dotazy a krátké odpovědi, dle výkladu zákona č. 274/2001 Sb. týkajících se domovních přípojek, se kterými se nejčastěji setkáváme.

Kdo nese náklady na vybudování kanalizační přípojky?

Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti.

Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti.

Kdo bude vlastníkem kanalizační přípojky a kdo zajistí opravy?

Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku vybudoval (vlastník). Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

Kolik mě bude stát vybudování kanalizační přípojky?

Cena za zhotovení vlastní přípojky je zcela individuální a závisí na výběru firmy, která jí bude realizovat, délce a hloubce přípojky. V této souvislosti připravujeme pro občany průzkum o cenách nejlevnějších firem.

Vyžaduje umístění kanalizační přípojky povolení?

Ano. Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad – MMO Opava.

Vyřídí za mě někdo uvedená povolení?

Ano. Vyřídit si příslušná povolení je povinností vlastníka nemovitostí před zahájením stavebních prací.  Obec Raduň toto povolení za vlastníky zajistí.

Jaký je obecný postup při přípravě a realizaci kanalizační přípojky?

Už víte, že kanalizační přípojka je stavbou, která podléhá vydání územního souhlasu. Zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku  zajistí na základě plné moci od vlastníků bezúplatně Obec Raduň ve spolupráci s projektantem Ing. Jiřím Hendrychem. Vlastník/vlastníci připojované nemovitosti uzavřel/i s obcí Raduň „Smlouvu o právu umístit, provést a užívat stavbu v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci“.  Každá nemovitost má zpracovanou projektovou dokumentaci kanalizační přípojky. Po vydání územního souhlasu bude projekt na kanalizační přípojky na soukromých pozemcích předán vlastníkům.

Jak je to s příspěvky, pokud jsem stavebníkem a nemám ještě kolaudaci?

Darovací smlouvu na rozvoj veřejné infrastruktury může uzavřít pouze majitel nemovitosti s přiděleným č.p. Ve vašem případě to znamená, že byste musel mít zkolaudováno, přiděleno č.p. a vše vloženo na Katastr nemovitostí do konce tohoto roku. Pokud to nestihnete, bude se na Vás pravděpodobně vztahovat vyhláška o zhodnocení pozemku, která musí být schválena zastupitelstvem obce a bude platit po zkolaudování celé kanalizace v obci.

Jak budou řešeny přípojky, které jsou pod úrovní kanalizační větve?

V případě, že tato situace nastane, bude muset majitel nemovitosti řešit napojení na kanalizaci přečerpávací stanicí. Při návrhu kanalizační přípojky se bude projektant snažit tyto případy minimalizovat.

Co stanoví legislativa?

Každý, kdo produkuje odpadní vody, má povinnost likvidovat je v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadní vody v prastarém septiku nebo v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou kanalizace s čistírnou odpadních vod a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy, a to nejlepším možným způsobem.

Může obec uložit povinnost napojení na kanalizaci?

Ano. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky a kapacitně možné. Takovou povinnost může stanovit i vlastníkovi nemovitosti, který má zajištěno nakládání s odpadními vodami prostřednictvím suché jímky – žumpy nebo domácí čistírny odpadních vod.

Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?

Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení. Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV ) úřadu. V případě neplnění zákonných povinností vám může být vyměřena pokuta, nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.

Jaké jsou zákonné povinnosti pro likvidaci odpadní vody?

Tam, kde není doposud vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, je možno odpadní vody likvidovat akumulací v žumpách s následným vývozem na čistírnu odpadních vod. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem a musí být vodotěsné! Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpy musí být v pravidelných intervalech, dle jejich kapacity, vyprazdňovány a o vyvážení musí být vedena evidence. Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do odvodňovacích příkopů. Vypouštění odpadních vod bez povolení je nelegální. Je nutné však upozornit, že evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.

Jaké jsou sankce za nelegální vypouštění odpadních vod?

Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 34 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být vodoprávním úřadem udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Kontroluje někdo způsob likvidace odpadních vod?

Ano. Státní dozor nad způsobem likvidace odpadních vod provádí místně příslušné vodoprávní a stavební úřady. Na našem území je to Magistrát města Opavy.  Po dokončení realizace kanalizačního řadu v příslušných lokalitách obce budou prováděny těmito odbory kontrolní prohlídky stavebně technického stavu funkčně zachovaných žump na vyvážení u jednotlivých nemovitostí, včetně způsobu likvidace splaškových vod.

Jaké jsou roční náklady na likvidaci odpadních vod?

Průměrná spotřeba na osobu a den je 100 l vody x 30 dní x 12 měsíců = 36 m3/osoba za rok. Pro čtyřčlennou rodinu 36 x 4 = 144 m3 spotřeba vody za rok. Standardní žumpa má objem cca 10 m3.

V tuto chvíli není ještě cena stočného stanovena, ale předpokládáme, že bude zachována cena v místě a čase obvyklá.

Náklady za rok/čtyřčlennou rodinu:

 • Kanalizační přípojka při 144 m3 x (cca 40 Kč stočného) = 5 760 Kč
 • Žumpa 15 vývozů x 1 200 Kč = 18 000 Kč

Náklady na měsíc pro jednu osobu:

 • Jedna osoba při měsíční platbě stočného á 40 Kč= 120 Kč
 • Uvedený výpočet je pouze orientační. 

Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově budovanou kanalizaci?

Mimo již výše uvedené legislativní důvody a pozitivní dopad na životní prostředí se jedná zejména o tyto důvody:

 • Minimální administrativní zátěž a úspora na vydání povolení k umístění a provedení přípojky
 • Zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitosti. Kanalizace posune obec do 21. století.  V obci již nebude cítit zápach
 • Snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod

Co pro mě znamená to, když nyní nemám zájem o vybudování kanalizační přípojky?

Při dodatečném připojení na veřejnou kanalizaci mimo termín realizace stavby (po jejím dokončení) hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám a na vlastní náklady si zajistí projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, souhlas vlastníka popř. provozovatele kanalizace a zajistí si příslušné povolení stavebního úřadu.

Musím umožnit přístup ke kanalizaci kontrolujícím pracovníkům?

Vlastník kanalizační přípojky je povinen umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizace a jejího technického stavu, nebo činit jiná nezbytná opatření k zajištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. a dalšími zákony.

Kdy mohu připojit objekt na kanalizační řád?

Připojení objektu na kanalizační řád může být provedeno až po uvedení hlavní kanalizační stoky včetně ČOV do provozu.

Proč se snažíte napojit co nejvíce domů?

Stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez dotací. Podmínkou přidělení dotace bývá, že do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok a ČOV musí být napojeno nejméně 80 % domů. Při neplnění stanoveného počtu napojení zcela reálně obci hrozí odebrání významné části dotace, a tudíž značné finanční problémy.

Co musí být napojeno do nové  splaškové kanalizace

Odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační přípojkou do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající kanalizace dešťové zůstanou napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů, záchytných žlabů před vjezdem do garáže.

Další informace včetně postupu při výstavbě domovní  přípojky vám sdělíme příště.

Ludmila Juráňová

Odkanalizování obce Raduň

Jak jsme slíbili, přinášíme aktuální informace ohledně největší investiční akce za poslední období, a to „Odkanalizování obce Raduň“.

V současné době probíhají výběrová řízení na TDI  (technický dozor investora) stavby a dvoukolové výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 odborných firem a společností. Po posouzení požadovaných kvalifikačních předpokladů bude vyhlášeno druhé kolo, ve kterém bude vybrán dodavatel stavby. Všechny materiály jsou zveřejňovány na profilu zadavatele, tedy obce Raduň.

Aktualizují se projektové dokumentace pro jednotlivé kanalizační přípojky potřebné pro vydání společného územního souhlasu.

Většina občanů již odevzdala podepsané Smlouvy o právu umístit, provést a užívat stavbu kanalizační přípojky.  Tyto smlouvy bude obec přijímat do konce ledna 2017. Poté budeme žádat, bohužel jednotlivě, o stanoviska dotčené orgány, jako jsou RWE,   SVaK a další. Poslední fází je stavební řízení -  vydání územních souhlasů pro jednotlivé nemovitosti odborem výstavby Magistrátu města Opavy, aby stavba mohla být zrealizována.

Občané, kteří jsou technicky odkanalizovatelní a takto neučiní, budou si muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku a zažádat o povolení samostatně na vlastní náklady.

V minulém čísle našeho zpravodaje informoval Ing. Hoffmann o povinnosti  vlastníků  pozemků a staveb, na kterých vznikají odpadní vody, připojit se na  veřejnou kanalizaci. Tento článek je možné si přečíst i na webových stránkách obce. Doplňující informace vám může poskytnout i MMO - vodohospodářský odbor.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

21.6.2024 06:06

Aktuální teplota:

14.6 °C

Vlhkost:

94.0 %

Rosný bod:

13.6 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie