Menu
Obec Raduň
ObecRaduň

stavební práce v obci

Stavební práce v obci

Výstavba zázemní sportovního areálu v Raduni (rok 2015)

Obec Raduň již dlouhodobě usilovala o výstavbu hygienického a sociálního zázemí sportovního areálu, což má taky ve svém plánu strategického rozvoje obce od roku 2011. Bývalý nepodsklepený objekt šaten z roku 1970 byl v havarijním stavu a neopravitelný. V místnostech byla plíseň, zcela chybělo jakékoliv hygienické a sociální zázemí, teplá voda, odpady. Tato tzv. dřevená bouda hýzdila prostředí zámeckého parku v památkové zóně. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.

Stavba takovéhoto rozsahu vyžadovala získání dotační podpory. Již v lednu 2015 jsme se pokoušeli získat finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Protože ještě počátkem května jsme nevěděli zda jsme uspěli, rozhodlo ZO nečekat a připravit žádost o dotaci ze zdrojů Regionálního operačního programu ve výzvě 4.1.-05 a tam jsme byli úspěšnější.

Hlavní dřevený objekt je koncipován jako šatny s hygienickým zázemím pro sportovce, bude však využíván i jako zázemí pro společenské akce obce, které se konají ve venkovním prostředí.Sportovcům nabízí 3 šatny, hygienické zázemí, klubovnu, místnost rozhodčích a skladové prostory.

Součástí stavby je vrtaná studna s vodojemem, opocení, výustní objekt a splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, čistírna odpadních vod, STL plynovodní přípojka a vnitřní plynovod, přívod elektro, zpevněné plochy.Objekt je vytápěn plynovým kotlem a elektrickým přímotopem.

Staveniště bylo předáno vítězné firmě NOSTA. s.r.o Nový Jičín, , která vzešla z výběrového řízení dne 18. června 2015.Za přísné kontroly stavebního dozoru byla stavba předána investorovi, kterým je Obec Raduň, ke dni 30.11.2015. Dne 17.12.2015 byla stavba úspěšně zkolaudována odborem ŽP a následně výstavby Magistrátu města Opavy.

Tento objekt byl zrealizován nákladem přes 6 mil Kč včetně DPH za finanční podpory Regionačního operačního programu Moravskoslezsko.

Položkový rozpočet celé akce včetně Smlouvy o dílo jsou zveřejněny na profilu zadavatele nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě v Raduni.

Cílem projektu bylo podpora sportu v obci. Záměrem projektu především zajištění chodu stávajícího sportovního hřiště a využívání nejen ke sportovním akcím TJ Raduň, ale i dalším sportovním aktivitám, především mládeže.

Objekt chceme využívat celoročně a je připravena celá řada sportovních a kulturních obcí.

Ludmila Juráňová

starostka obce

předpoté...

Revitalizace zámeckého parku státního zámku Raduň

1. etapa

S dvouměsíčním zpožděním zapříčiněným prodlevou podpisu ministra na přidělení příslušné dotace z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR byla s koncem září loňského roku konečně započata 1. etapa revitalizace zámeckého parku, jejímž generálním dodavatelem s termínem odevzdání do konce června t.r.  je chomutovská firma H-REKULTIVACE a.s.

Jak jsem již informovala v poslední Naději, předmětem této veřejné zakázky je vykácení 388 kusů stromů, především javorů a líp, ke kterým nově přistoupilo odstranění dalších 15 stromů, jejichž stav se během posledních tří let od schválení projektu Ing. Přemysla Krejčiříka PhD. zhoršil natolik, že ohrožují nejen bezpečnost návštěvníků parku, ale v případě samovolného vylomení také okolní zdravou vegetaci. Naprostá většina kácených stromů má obvod kmene do 80 cm, z toho 172 kusů do 50 cm; z mohutnějších stromů s obvodem 90 cm bude odstraněno 19 kusů, s obvodem 100 cm a výše 41 kusů.  K dnešnímu dni jsou vykáceny zhruba dvě třetiny stromů, zbývající část této práce bude hotova s posledním dnem března, tj. do konce období vegetačního klidu. Ve druhé polovině března musí být provedeno také tzv. rizikové kácení vyžadující součinnost specialistů, zejména horolezců, kteří budou rozložité koruny a mohutné solitérní větve postupně zakracovat tak, aby při následné asanaci kmenů nedošlo k poškození blízkých staveb, elektrického a telefonních vedení či sousedních zachovávaných stromů. Veškeré větve z pokácených dřevin i dalších 339 stromů, které v loňském podzimu prošly nutnými zdravotními ořezy, jsou zatím shromažďovány na určených místech, kde budou drceny; štěpky budou z parku odvezeny a prodány na smluvní pilu.

Pokud jde o samotné vytěžené dřevo, podle Smlouvy o dílo mezi dodavatelem a investorem, tj. Národním památkovým ústavem, prodá jej dodavatel na smluvní pilu a výtěžek poukáže ve prospěch NPÚ a MŽP ČR.

Kmeny pokácených stromů budou z parku vyvezeny do konce dubna tak, aby se zahájením hlavní turistické sezóny byli návštěvníci zámeckého areálu omezováni co nejméně; stejným zájmem jsme vedeni i v případě svatebních obřadů v zahradě oranžérie. Z tohoto důvodu bude ještě během dubna provedeno vyfrézování veškerých pařezů v blízkosti zámku, sýpky a oranžérie; frézování dalších pařezů ve vzdálenější části parku musí být hotovo do 20. května (celkem se jedná o 240 kusů).

Současně s frézováním pařezů bude na celkové ploše 8 248 m2 zahájeno odstranění náletových křovin a dřevin s kmeny do 10 cm; takto bude kompletně vyčištěn svah pod hrází rybníka Kameník, břehy Raduňky, levá části centrální louky až ke Kameníku i solitérní shluky na všech plochách parku; také tyto odstraněné křoviny budou štěpkovány;  část keřů určených k ponechání bude zmlazena.

Ještě v dubnu započnou výsadby stromů a křovinného patra, které nejen nahradí převážnou část asanované vegetace, ale především obnoví původní kompoziční řešení i dendrologickou skladbu parku, jehož založení je spojeno s koncem 20. let 19. století a který se ve vrcholné formě nacházel v období 3. čtvrtiny téhož století. Nově bude vysázeno 487 stromů, především líp, javorů, habrů, dubů a trnovníků ve více formách, ale také jehličnanů, mj. borovin a smrků (velká část nového sortimentu je již od loňska zaškolkována u sýpky).  Bohužel, z důvodu havarijní zdravotní kondice musí být vykácena také Nordmannova  jedle  rostoucí na dohled zámku; v roce 1912 ji z Anglie přivezl kníže Gebhard Blücher a osobně vysadil; bude nahrazena tímtéž druhem. Proti schválenému projektu nebude odstraněna část tisových keřů na louce před zámkem, a to proto, aby se po vykácení cypřišků a jiných dřevin ještě více neodkrývala pohledová osa od zámku k současnému neutěšenému stavu Domu úředníků.

Do parku rovněž přibude několik set křovin, ponejvíce různých typů ptačího zobu, lísek, kalin, krušin a komulí Davidových; obnoveny budou rovněž původní živé ploty. K zámku se vrátí někdejší formace rozličně barevných hortenzií, růží a rododendronů.

Půda před novými výsadbami bude upravena kultivátorováním, smykováním, vláčením a válením; veškerý nový sortiment bude vyhnojen a dle potřeby chráněn podpůrnými kůly s úvazy a pletivovými chrániči kmenů.

Je nemožné, aby tak profesně a technicky náročné práce neměly vliv na stav dotčených ploch včetně komunikací. I ony budou uvedeny do původního stavu, na poničených travnatých plochách bude sejmuta ornice, provedeno nové zahutnění, návoz zeminy a nové zatravnění; do původního stavu budou uvedeny také pěšiny.

Rekonstrukce  základní školy

Jak si jistě naši občané všimli, proběhla rekonstrukce Základní školy v Raduni,  objekt „A“ včetně tělocvičny. Byla provedena výměna všech oken objektu A, kompletní fasády na dvou stěnách, která je zateplena a  dokončena povrchová úprava. Tělocvična je rovněž zateplena a jsou dokončeny na všech venkovních stěnách povrchové úpravy fasády. Celý postup těchto prací byl závislý na počasí.  . Výše podpory z Operačního programu životního prostředí bude činit Kč 3 077 190,-. Vlastní zdroje – obce Raduň budou činit Kč 2 842 000,-.

Odkanalizování obce Raduň

Počátkem února 2015 se sešli zástupci obce Raduň a Vršovice, aby společně zkonzultovali stav přípravy obcí na odkanalizování, dotační možnosti, technické a organizační záležitosti a v neposlední řadě předpokládanou výši stočného. Taktéž čerpali ze zkušeností obcí, které vybudovaly ČOV v minulých letech (Branka, Hradec nad Moravicí), abychom se vyvarovali zbytečných chyb. Další konzultace ohledně provozování čistíren proběhla s vedoucím provozu ČOV SmVaK Ostrava Ing. Skybou. Předběžně byla dohodnuta spolupráce ve věci kontroly projektové dokumentace z technického a praktického hlediska (oponentura).  Další jednání přímo s vedoucí projektantem provádějící firmy proběhlo před jednáním ZO dne 16. 2. 2015. Bylo dohodnuto, že obě obce budou postupovat souběžně a budou vzájemně spolupracovat. Nadále budeme sledovat vyhlašování dotačních titulů, ze kterých by obce mohly financovat tuto nákladnou a náročnou stavbu. Nejbližší možný termín vyhlášení vhodného dotačního programu je druhá polovina tohoto roku.

Jako motivační pobídku pro rychlé a snadné připojení kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí na budoucí kanalizaci nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci pro územní souhlas na soukromé části kanalizačních přípojek. V současné době připravujeme kontrolu této dokumentace. Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, aby si ověřili trasu dohodnutou s projektantem kanalizačních přípojek a zároveň podepsali souhlas majitele domu s trasou kanalizační přípojky na svém pozemku.

Projektová dokumentace Vám bude k dispozici k nahlédnutí od dubna 2015 každé pondělí od 15 do 17.00 hod. v prostorách Obecního úřad v Raduni.

Oprava prostranství před základní školou

Cílem  uvedeného záměru je vytvořit ze stávajícího prostranství místo, které bude nejen vizuálně atraktivní, ale především užitečné, kde si mohou odpočinout výletníci na svých procházkách, kde se budou setkávat občané obce při kulturních akcích, kde se budou  aktivně bavit a hlavně  kde  budou trávit svůj volný čas naše děti.

Obec Raduň trvale pečuje o zkrášlení svých prostranství a jejich účelné využití tak, aby se obec stala příjemným místem k životu svých obyvatel a atraktivní destinací pro návštěvníky. Ledacos se již  obci podařilo. Byla opravena základní i mateřská škola, vybudována nová hřiště, propojeny pěší trasy, které vytvoří bezpečnou alternativní cestu z Vršovic až po raduňský hřbitov a které jsou koncipovány jako pěší a relaxační zóna obce. V tomto výčtu zbývala k rekonstrukci poslední část – centrum obce, prostor mezi mateřskou a základní školou, mezi historickou alejí a zámeckým parkem v návaznosti na dětské hřiště a sportoviště v areálu základní školy, dalo by se říci „třešnička na dortu“.

Řešené prostranství je přirozeným středem obce Raduň a také je tak využívané.  Toto prostranství bude rekonstruováno, vytvoří se zde parčík s lavičkami, v chodníku budou vytvořeny herní prvky, které budou odpovídat zájmům žáků  nižších i vyšších ročníků ZŠ. Tím také dojde v návaznosti na dětské prolézačky na straně jedné a hřišti na míčové hry na straně druhé, k dotvoření systému herních prvků a vytvoření možnosti aktivního trávení času pro všechny kategorie dětí, které se v řešeném prostoru pohybují, případně čekají na autobusové spojení.

Vznikne nová plocha, která bude zčásti řešena zámkovou dlažbou s herními motivy pro děti, zčásti zcela novou zelenou plochou, která bude osazena lavičkami a odpadkovými koši. Stávající schodiště budou rekonstruována a doplněna rampou pro vedení kol. Stávající betonová zídka bude obložena obkladem z přírodního kamene, nová zídka bude provedena z gabionů a vyplněna přírodním kamenem totožným na stávající zídce. Součástí rekonstrukce je dále obnova přilehlého chodníku (kolem silnice Gudrichova III/4645) před prostranstvím školy vedoucího kolem parčíku k autobusové zastávce, obnova přechodu pro chodce v místě stávajícího a s tím spojené obnovy obruby i na protější straně ulice v místě přechodu. Sjezd  z hlavní silnice (Gudrichova) pro vjezd ke škole bude využíván pouze pro nejnutnější zásobování, vozidla záchranné služby a hasičského sboru. Prostor doplní nové informační tabule.

Vítěznou firmou, která vzešla před několika dny z výběrového řízení, je  firma Rosis s.r.o.,  Opava. Předpokládaný náklad 1 824 463,- Kč. Předpoklad ukončení této akce je července, srpen 2014. V době realizace akce dbejte prosím pokynů dodavatele a zvýšené opatrnosti především dětí.

foto                   

Oprava kostela Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni je významnou renesanční památkou z 2. pol. 16. století. Věž má pevnostní charakter se střílnami. Kostel má půdorys pravidelného kříže. Mobiliář je jednotný převážně z konce 19. století. Kostel je významná kulturní památka renesančního stavitelství. Nachází se v centru obce Raduň na hlavní trase ke známému zámku.

Cílem projektu je obnova části fasády - věže kostela Nejsvětější Trojice v Raduni, která se nachází v havarijním stavu.

Účelem realizace je odstranění havarijního stavu fasády věže a tím i odstranění nebezpečí zranění návštěvníků kostela a hřbitova od padající omítky.
Realizací akce dojde k podstatnému zlepšení celkového vzhledu kostela i celé obce Raduň. Kostel má v současnosti nově opravenou střechu

z přírodní břidlice a konstrukci krovu. Dokončeno postupně po etapách v roce 2009.
Stav fasády kostela je bohužel havarijní- dochází k odpadávání kusu omítek, což je jednak nebezpečné a jednak hyzdí vzhled kostela i celé obce. Realizací akce dosáhneme zlepšení vzhledu kostela, který se nachází na přístupu ke známému zámku a na spojnici cyklotras i turistické značky pro pěší.

Bude provedena stavba lešení kolem věže a průčelí. Bude otlučena fasáda z nesoudržných ploch. Bude provedeno statické zajištění zdiva v poškozených místech. Bude očištěno zdivo tlakovou vodou. Bude provedeno vyrovnání podkladu omítkou. Na dřevěných římsách bude omítka provedena na potažené rákosové pletivo. Po vyschnutí štuku bude proveden nový fasádní nátěr. Barevnost bude určena ve spolupráci s památkáři. Bude zdemontováno lešení, proveden úklid, odstraněna suť.

Tato stavba je financována ze zdrojů Moravskoslezského kraje, odboru kultury Magistrátu Opava, obce Raduň a částečně ze zdrojů církve.

Novostavba hygienického a sociálního zázemí pro sportovní hřiště v Raduni

Dne 18. května bylo vydáno Rozhodnutí – stavební povolení odborem výstavby a odborem životního prostředí  v Opavě pro stavbu „ Novostavba hygienického a sociálního zázemí pro sportovní hřiště v Raduni“. Tato stavba o rozměrech 17,5 x 7,2 m bude umístěna na parc. č. 702 v souladu s územním rozhodnutím. Bude nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží a zastřešena pultovou střechou. Konstrukce stavby je navržena jako dřevostavba. Bude obsahovat závětří, šatny, výdejnu občerstvení, umývárnu s WC, úklidovou místnost a krytou plochu  posezení pro návštěvníky.  Součástí stavby je vrtaná studna s vodojemem, oplocení, vyústní objekt a kanalizace, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, čistírna odpadních vod, STL plynovodní přípojka a vnitřní plynovod, přívod elektro, zpevněné plochy. Stavbu chceme užívat celoročně a bude sloužit všem společenským složkám v Raduni. Projektovou dokumentaci pro stavbu vypracoval Ing. Kaštovský a bude dokončena do 31. 12. 2016. Pro realizaci této stavby proběhlo řádné výběrové řízení a komisí byla vybraná firma NOSTA s.r.o. z Nového Jičína, která nabídla nejnižší cenu při splnění všech požadovaných podmínek. Staveniště bylo předáno  provádějící firmě dne 18. června 2015.

 
 

stará školka nová školka

Propojení pěších tras

nová cesta na hřbitovzde ke staženícesta na hřbitov

cesta stará cesta nová

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

3.3.2024 19:31

Aktuální teplota:

8,2 °C

Vlhkost:

91,5 %

Rosný bod:

6,9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie